upc eetac_1

Raspberry Pi: Introducció i aplicacions bàsiques

19-20


Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3
Ordinador
bàsic
Aplicacions
estàndard
Programació Python i circuits electrònics
 
P18: Bus dedicat: Imatges i vídeo. La càmera de la Raspberry Pi
P17: UART: XBee, xarxa de sensors en malla sense fils
P16: UART: Connexió Bluetooth / WiFi amb Arduino
P15: SPI/I2C: Sensors i actuadors avançats, A/D i D/A
P14: Bus 1-wire. Sensor d'humitat relativa i temperatura
P13: I2C - Visualitzador LCD i sensors I2C, targetes HAT i subsistemes de rellotge en temps real (RTC) i EEPROM externa
P12: Màquines d'estats finits (FSM), sensors i actuadors digitals, estil de programació
P11: GPIO. Introducció, LED, polsadors i interruptors
P10: Altres llenguatges de programació: Scratch, WiringPi, C, Processing, LabView, etc.
P9: Programació en Python
P8: Servidor de web (LAMP). Webs lleugeres WordPress, MS Expression Web.
P7: Aplicacions educatives: Wolfram mathematica, simulació de circuits, Arduino IDE, etc.
P6: La Raspberry Pi com a maquinari de centre multimèdia: KODI
P5: L'escriptori Raspbian: Ofimàtica, jocs, àudio, vídeo, servidor de fitxers, ownCloud, etc.
P4: Connexió remota PuTTY i VNC.
P3: Sistema operatiu Linux Raspbian (Debian).
P2: Connexió a internet WIFI/DHCP/estàtica. Data i hora.
P1: La targeta Raspberry Pi: Característiques i instal·lació.
Habilitats genèriques: treball en grup, problemes i projectes, anglès, anàlisi de documentació i presentacions orals i escrites


Aquesta és la pàgina d'informació general sobre el curs-taller de 25-30h per a professors de secudària, batxillerat i cicles formatius i aquesta és una llista de conferències, seminaris i tallers de divulgació de la matèria:

- Dissenys i aplicacions amb circuits digitals programables", conferència de presentació de la matèria de sistemes digitals als estudiants de l'ESO, CCFF i batxillerat. Pla de promoció dels estudis de la UPC des de 2010: 1: pptx, pdf; 2: html.

- Seminari-taller d'introducció a la Raspberry Pi. Durada 3h. Guió (gener 2020).

- Dades del taller ESCOLALAB Barcelona: "Muntatge d'una xarxa de sensors sense fils (WSN) amb Raspberry Pi (miniPC) i Arduino". Materials a la P17 (febrer 2018).

- Dades del taller Aula BioTIC (juliol 2017)

- Dades del seminari ICE-UPC (v. 2016-17)

- Dades del curs (v. 2015-16).

- Materials d'introducció a l'Arduino: un curs amb una estructura similar per a descobrir el micocontrolador.Recull de terminologia tècnica anglès - català i TERMCAT.


- Search inside digsys