upc eetac_1

Arduino: Introducció i aplicacions bàsiques

19-20


Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3
Xip, targeta i programari Exemples bàsics Components típics i programació avançada
 
P17: UART: XBee, xarxa de sensors en malla sense fils.
P16: Connexió Bluetooth / WiFi amb Arduino.
P15: SPI/I2C: sensors i actuadors avançats, A/D i D/A. Termòmetre
P14: I2C - Rellotge en temps real RTC i EEPROM externa.
P13: Perifèrics: connexió sèrie USART.
P12: Perifèrics: temporitzadors i LCD.
P11: Disseny d'un sistema de control com una FSM. Histèresi.
P10: Disseny de màquines d'estats finits (FSM). Circuit seqüencial. Interrupcions.
P9: Organització del programa. E/S digitals. Circuit combinacional. Dígits de 7-segments.
P8: Exemples de projectes: Automatismes senzills de control d'humitat i temperatura.
P7: Sortides analògiques. Modulador PWM.  Conversió D/A.
P6: Sensors analògics i conversió A/D.
P5: Interfície per actuadors de potència.
P4: Exemple introductori amb entrades i sortides digitals.
P3: Entorn de programació. Simulació amb el laboratori virtual Proteus VSM.
P2: La targeta Arduino UNO. Altres targetes compatibles.
P1: El microcontrolador ATmega328P. Característiques i aplicacions.
Habilitats genèriques: treball en grup, problemes i projectes, anglès, anàlisi de documentació i presentacions orals i escrites- Aquesta és la informació general sobre un curs-taller per aprendre a desenvolupar aplicacions amb Arduino.  

 - Aquest és el guió d'un taller seminari abreujat de descobriment de l'Arduino (gener 2020).Recull de terminologia tècnica anglès - català i TERMCAT.


- Cerca a digsys