upc eetac_1

Projecte P3: Sistema operatiu Linux - Debian - Raspbian


Els comandaments de la línia d'ordres

1. Comandes bàsiques

La forma habitual d'accedir al sistema Linux és a través del mode terminal.

terminal

Fig.1. Exemple d'LXTerminal, la consola per entrar comandaments en mode text.

Una mostra d'ordres habituals que entrarem a través del terminal són:

pwd Mostra el directori o carpeta actual
cd canvia de directori
ls, ls - la Llista els fitxers
date Mostra o canvia l'hora
pico, nano Editors de fitxers
ps -ef Mostra les tasques que executa l'ordinador
kill Elimina una tasca
| grep Filtre de dades
   

 

2. Comandes avançades

 

cat Mostra el contingut d'un fitxer
cp Copia fitxers
chmod Canvia els permisos d'un fitxer
chown Canvi el propietari d'un fitxer
passwd Canvia la paraula clau de l'usuari
ping Per mostrar si hi ha connectivitat amb un altre ordinador
sudo Per executar ordres en mode root (l'usuari administrador del sistema)
   

Altres referències similars

- GNU/Linux: Els comandaments de la línia d'ordres.

- Llibres de referència del Linux.

 

 

Altres materials d'interès

-